ரூ. 2,185 இனால் அதிகரிக்கப்பட்ட எரிவாயு நள்ளிரவு முதல் ரூ. 246 இனால் குறைப்பு

இன்று நள்ளிரவு (09) முதல் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

- 12.5kg - ரூ. 246 இனால் குறைப்பு
- 5kg - ரூ. 99 இனால் குறைப்பு
- 2.3kg - ரூ. 45 இனால் குறைப்பு

இறுதியாக ரூ. 2,185 இனால் அதிகூடிய விலை அதிகரிப்பை மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போது குறித்த விலைக் குறைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் புதிய விலைகள்

  • 12.5kg: ரூ. 4,910 இலிருந்து ரூ. 4,664 ஆக ரூ. 2,46 இனால் குறைப்பு
  • 5kg: ரூ. ரூ. 1,971 இலிருந்து ரூ. 1,872 ஆக ரூ. 99 இனால் குறைப்பு
  • 2.3kg: ரூ. 914 இலிருந்து ரூ. 869 ஆக ரூ. 45 இனால் குறைப்பு

இதற்கிடையில் கடந்த மாதம் (11) லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலை ரூ. 50 இனால் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வகையில் 12.5kg எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. 4,860 இலிருந்து ரூ. 4,910 ஆக ரூ. 50 இனால் அதிகரிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதற்கு முன்னார் கடந்த ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி அமுலுக்கு வரும்வகையில் லிட்ரோ எரிவாயு விலைகள் பின்வருமா அதிகரிக்கப்பட்டன.

அதற்கமைய லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் புதிய விலைகள்

  • 12.5kg: ரூ. 2,675 இலிருந்து ரூ. 4,860 ஆக ரூ. 2,185 இனால் அதிகரிப்பு
  • 5kg: ரூ. 1,071 இலிருந்து ரூ. 1,945 ஆக ரூ. 874 இனால் அதிகரிப்பு
  • 2.3kg: ரூ. 510 இலிருந்து ரூ. 910 ஆக ரூ. 404 இனால் அதிகரிப்பு

லாஃப்ஸ் கேஸ் (Laugfs Fas) சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் அண்மையில் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன

  • 12.5kg: ரூ. 4,199 இலிருந்து ரூ. 6,850 ஆக ரூ. 2,651 இனால் அதிகரிப்பு
  • 5kg: ரூ. 1,136 இலிருந்து ரூ. 2,740 ஆக ரூ. 1,604 இனால் அதிகரிப்பு

கடந்த மார்ச் 20ஆம் திகதி Laugfs எரிவாயு நிறுவனம் மேற்கொண்ட விலை அதிகரிப்பு வருமாறு:

  • 12.5kg: ரூ. 2,840 இலிருந்து ரூ.  4,199 ஆக ரூ. 1,359 இனால் அதிகரிப்பு
  • 5kg: ரூ. 1,136 இலிருந்து ரூ. 1,136 ஆக ரூ. 1,680 இனால் அதிகரிப்பு

கடந்த ஒக்டோபர் 11ஆம் திகதியும், Laugfs கேஸ் நிறுவனம் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகளை அதிரித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Litro கேஸ் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் தற்போது நிலவும் விலைகள்


Add new comment

Or log in with...