பல்வேறு அமைச்சுகளின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், பொறுப்புகளில் மாற்றம்

பல்வேறு அமைச்சுகளின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், பொறுப்புகளில் மாற்றம்-Functions & Duties Changed-President Issues Extraordinary Gazette

- ஜனாதிபதியினால் அதி விசேட வர்த்தமானி வெளியீடு

பல்வேறு அமைச்சுகளின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை திருத்தியமைத்து, ஜனாதிபதியினால் அதி விசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறித்த அதி விசேட வர்த்தமானி வருமாறு...

PDF File: 

Add new comment

Or log in with...