புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

புதிய இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள்,  ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் இன்று (27) சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளனர்.

இன்று (27)  காலை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

1. சமல் ராஜபக்ஷ - பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

2. வாசுதேவ நாணயக்கார: நீர்வழங்கல் வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

3. காமினி லொக்குகே: நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

4. மஹிந்த யாபா அபேவர்தன: நீர்ப்பாசன கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

5. எஸ்.பி. திஸாநாயக்க: காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

6. ஜோன் செனவிரத்ன: பொருளாதார மற்றும்  கொள்கைகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

7. மஹிந்த சமரசிங்க: பொதுநிர்வாகம் மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

8. சி.பி. ரத்னாயக்க: ரயில்வே சேவை இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

9. லக்‌ஷமன் யாபா அபேவர்தன: தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் துறை இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

10. சுசந்த புஞ்சிநிலமே: சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

11. அநுர பிரியதர்ஷன யாபா: உள்நாட்டு வர்த்தகம், பாவனையாளர் நலன்புரி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

12. சுசில் பிரேமஜயந்த: சர்வதேச ஒத்துழைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

13. பிரியங்கர ஜயரத்ன: சுதேச வைத்திய சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

14. ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய: கல்வி சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

15. மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே: மின்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

16. துமிந்த திசாநாயக்க: இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

17. ரோஹித அபேகுணவர்தன: எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

18. தயாசிறி ஜயசேகர: கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

19. லசந்த அழகியவன்ன: அரச முகாமைத்துவ மற்றும் கணக்கீட்டு இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

20. கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல: முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

21. அருந்திக பெனாண்டோ: சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

22. திலங்க சுமதிபால: தொழில்நுட்ப புத்தாக்க இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

23. மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா: மனித உரிமைகள், சட்ட சீர்த்திருத்த இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

24. விஜித பேருகொட: மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

25. ரொஷான் ரணசிங்க: மஹாவலி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

26. ஜானக வக்கும்புர: ஏற்றுமதி விவசாயம் இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

27. விதுர விக்மரநாயக்க: விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

28. ஷெஹான் சேமசிங்க: அபிவிருத்தி வங்கிகள், கடன் திட்டங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

29. கனக ​​ஹேரத்: துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

30. திலும் அமுணுகம: போக்குவரத்து சேவைகள் முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

31. லொஹான் ரத்வத்த: நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

32. விமலவீர திஸாநாயக்க: வனஜீவராசிகள் வள இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

33. ஜயந்த சமரவீர: சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சர்.

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

34. சனத் நிஷாந்த பெரேரா: மீன்பிடி மற்றும் நந்நீரி மீன்பிடி துறை இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

35. தாரக பாலசூரியா: சமூக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

 

புதிய பிரதியமைச்சர்களின் விபரம்

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

1. நிமல் லன்ஷா – சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் பிரதி அமைச்சர். (பின்னர் சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம்)

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

2. காஞ்சன விஜேசேகர – கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல்வள பிரதி அமைச்சர். (தேயிலை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம்)

புதிய இராஜாங்க, பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-New State and Deputy Ministers Sworn

3. இந்திக அநுருத்த – பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சித் பிரதி அமைச்சர் (பின்னர் வீட்டு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம்)


Add new comment

Or log in with...